Jury

Maria Korecka-Soszkowska

Studiowała u wybitnych pedagogów, między innymi u prof. prof. Janiny Stojałowskiej w Rzeszowie, Henryka Sztompki w Krakowie oraz Dietera Webera w Wiedniu. 

Jest laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów i festiwali: Ogólnopolskiego Konkursu Mozartowskiego w Katowicach (wyróżnienie 1956), Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy (II nagroda,1961), następnie w roku 1965 w Warszawie otrzymała Dyplom honorowy za udział w VII Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim (II etap). Uczestnicząc w Międzynarodowym Kursie – Konkursie w Szwajcarii (St, Moritz,1967) „Moderne Klaviertechnik” otrzymała I nagrodę . W 1978 zdobyła w Santiago de Compostella (Hiszpania ) Premio <Jose Miguel Ruiz Morales >, jedyną przyznawaną za najlepszą interpretację muzyki hiszpańskiej nagrodę w czasie miesięcznego Międzynarodowego Festiwalu. 

Działalność koncertową rozpoczęła w 1962. Występowała z wieloma orkiestrami filharmonicznymi w kraju, a także w Niemczech, Rumunii,Turcji, na Ukrainie i Kubie. Brała udział w licznych festiwalach: Brno (1982), Mariańskie Łaźnie (1985) Gandawa (1987,1999), Ankara (1989 ) poza granicami oraz w Polsce. Ma na swym koncie artystycznym kilkaset estradowych wykonań recitali i koncertów symfonicznych oraz liczne nagrania radiowe, telewizyjne i płytowe (9 płyt w tym 8 CD). 

Działalność pedagogiczną rozpoczęła w 1967 jako pracownik dydaktyczny PWSM w Warszawie. W latach 1988-90 prowadziła klasę fortepianu na Uniwersytecie Bilkent w Ankarze. Od 1992 pracowała w AM im G. i K. Bacewiczów w Łodzi, w której to uczelni przeszła wszystkie szczeble kariery naukowej, począwszy od adiunkta I stopnia (przewód kwal.1992), adiunkta II st. (przewód kwal.1996), profesora tytularnego (2000) i profesora zwyczajnego (2006). W 2007 powołana na stanowisko kierownika Katedry Fortepianu, którą to funkcję pełniła przez 8 lat (2007 – 2014). 

Jako juror uczestniczyła w pracach konkursów: na Ukrainie (Worzel 1999), Danii (Helsingor 2001), Litwie (Druskienniki 2011, 2012, 2013), Visaginas (2014, 2016, 2018), Białorusi (Brześć, 2015) i w Polsce, m.in. w grudniu 2007 w Konkursie Chopinowskim im. M. Magina w Łodzi, w 2012 w Międzynarodowy Podkarpackim Konkursie Chopinowskim w Rzeszowie, w 2013 i 2015 w Międzynarodowym Konkursie „Chopin i…” w Siedlcach. W 2013 roku przewodniczyła jury Międzynarodowego Konkursu „Wykonawstwo bez limitu” w Łodzi, który powołała i który zgromadził stu artystów z całego świata. W 2019 przewodniczyła Ogólnopolskiemu Konkursowi im. A. Tansmanna w Łodzi i Międzynarodowemu Konkursowi Młodych Pianistów Fundacji East West Music. Kursy pianistyczne i warsztaty prowadziła w Polsce, na Ukrainie, Danii Bułgarii i Litwie.

W 2012 roku odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, w 2016 wyróżniona Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Członek Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie, od 2019 roku prezes Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. S. Moniuszki.

Izabella Darska-Havasi

Magister sztuki (Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego – Poznań, PL), pianista, pedagog, nauczyciel rytmiki Dalcroze, kameralista, korepetytor

Pedagodzy:

Kursy:

Miejsca pracy:

Występy i kursy: Polska, Węgry, Austria, Hiszpania, Indonezja, Litwa, Niemcy, Rumunia, Serbia, Szwajcaria, Ukraina, była Niemiecka Republika Demokratyczna, były Zwiazek Radziecki.

Założyciel Fundacji im. György’a Ferenczy’ego (2002)

Od 2009 członek Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich (IFCS)

Organizator ogólnokrajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych, koncertów, kursów i innych wydarzeń o tematyce zwiazanej z nazwiskiem Chopina.

Agata Górska-Kołodziejska

Ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie prof. Marii Koreckiej- Soszkowskiej. Od 2004 roku jest pracownikiem macierzystej uczelni. W maju 2011 roku uzyskała tytuł doktora sztuk muzycznych w dziedzinie Instrumentalistyka w specjalności gra na fortepianie w Akademii Muzycznej w Krakowie a w czerwcu 2019 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego sztuki w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Jest laureatką  nagród solowych na międzynarodowych konkursach pianistycznych między innymi. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym na Litwie, Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Danii (Helsingor) oraz laureatką nagród i wyróżnień dla najlepszego pianisty na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach wokalnych.

W 2019 roku jej płyta „Muzyka Kobiet. Pieśni” otrzymała tytuł „Płyty Roku” czasopisma muzycznego HIFI i Muzyka. Za aktywną działalność artystyczną i organizacyjną otrzymała dwukrotnie  nagrody  JM Rektora Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

Prowadzi międzynarodową działalność artystyczną. Wykonywała solowe recitale pianistyczne w Brukseli, Bułgarii, na Litwie, w Ukrainie i wielokrotnie w Tunezji. Była jurorem międzynarodowego konkursu pianistycznego (Tunis 2013), prowadziła pianistyczne masterclass dla studentów w Tunezji (Hammamet 2013). Zasiadała w Jury Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego dla młodych wykonawców ‘Warszawski Chopin” organizowanego przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne pod patronatem TiFC (Warszawa 2023). Jej uczniowie i studenci są laureatami międzynarodowych konkursów pianistycznych i kameralnych. 

Prowadzi aktywną działalność koncertową solową i kameralną  w kraju: występowała w domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, w sali koncertowej Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie (zamek Ostrogskich), w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej, Filharmonii Częstochowskiej, Filharmonii Krakowskiej, Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie, Operze Śląskiej, Operze Wrocławskiej, Zamku w Oporowie, Pałacu w Sannikach, Muzeum Lubelskim i wielu innych. 

W ostatnich dwóch latach występowała z orkiestrą Polish Camerata pod batutą Marka Głowackiego wykonująć koncerty fortepianowe W.A. Mozarta i  L. van Beethovena. W 2023 roku podczas Otwartego Muzycznego Festiwalu Oświeceniowego im. J. Elsnera wykonała (przy współudziale A.. Kalińskiej-Bonińskiej i Apertus Quartet), po raz drugi w Polsce, unikatowy koncert fortepianowy na cztery ręce i orkiestrę Lepolda Kozelucha. 

Jest autorką monografii, artykułów i rozdziałów w publikacjach o charakterze naukowym oraz licznych nagrań. W ostatnich latach pojawiły  trzy płyty jej autorstwa : „Zapomniana polska muzyka romantyczna na na cztery ręce” (DUX) , „W kręgu Chopina-pieśni”  (AM Łódź) i bardzo dobrze przyjęta przez krytykę muzyczną płyta „Muzyka kobiet. Pieśni” (DUX). Wszystkie prezentowane były się w polskich lub zagranicznych rozgłośniach radiowych (Polskie Radio, HR2 Kultur).  W 2022 roku zarejestrowała recital pianistyczny ]z polską muzyką wczesnoromantyczną F. Chopina i M. Szymanowskiej dla Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. 

W latach 2012-2020 roku pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego oraz Kierownika Instytutu Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Pełniła też funkcję przewodniczącej Stowarzyszenia Promocji Inicjatyw Artystycznych Operativa. 

Obecnie przewodniczy stowarzyszeniu Tarasy Kultury - organizacji o profilu artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym i  prospołecznym. Celem działań stowarzyszenia  jest upowszechnianie sztuki, nauki, oświeceniowej edukacji oraz nowoczesnych trendów społecznych, przy jednoczesnym szacunku i zrozumieniu dla przeszłości. . 

Agata Górska jest organizatorem wielu festiwali muzycznych, dyrektorem międzynarodowych konferencji oraz pomysłodawcą i dyrektorem  Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego i Kameralnego im. M. Szymanowskiej i K. Kurpińskiego (2021).

Więcej informacji na: www. gorska.art.pl

Ewa Sławińska-Dahlig

Muzykolog, urodzona w 1979 r. w Kutnie. Od 1994 r. kształciła się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie w klasie fortepianu. Naukę kontynuowała w PSM II stopnia im. Józefa Elsnera w Warszawie. W latach 1998-2003 studiowała w Instytucie Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. Studia magisterskie ukończyła z oceną bardzo dobrą. Pracę dyplomową pt. Pisarstwo muzyczne Bohdana Pocieja napisała w Zakładzie Estetyki i Historii Muzyki pod kierunkiem prof. Zbigniewa Skowrona. W roku akademickim 2000/2001 otrzymywała stypendium naukowe, a w latach 2001/2002 i 2002/2003 stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W semestrze zimowym 2002/03 była stypendystką programu Socrates-Erasmus w Musikvidenskabeligt Institut Københavns Universitet w Danii. W roku 2009 r. otrzymała stypendium twórcze z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego prowadziła badania nad życiem i twórczością Adolfa Gutmanna.

Jest członkiem Towarzystwa im. Fryderyka Chopina oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Współpracowała z Profesorem Janem Ekierem przy Wydaniu Narodowym Dzieł Fryderyka Chopina. Od 2002 r. związana z Łódzkim Domem Kultury w Łodzi, gdzie pełni funkcję instruktora. Dwukrotnie została laureatką nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego: w 2007 r. za osiągnięcia zawodowe oraz w 2013 r. za "osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury" w kategorii "Osobowość". Od 2007 r. współpracowała z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, w latach 2012-2013 jako kierownik Działu ds. Nauki i Wydawnictw.

Autorka dwupłytowego albumu z muzyką ludową in crudo pt. Tradycje muzyczne Polski środkowej (Łódź 2007), rezultatu badań terenowych w latach 2003-2007, a także książek: Chopin w Sannikach. Konteksty historyczno-kulturowe (Sanniki 2007, 2009), wersja angielska: Chopin in Sanniki. Historical and cultural contexts, tłum. John Comber (Sanniki 2007); współautorka - Chopin na Mazowszu. Przewodnik po miejscach historycznych i współczesnych (Warszawa 2004) oraz Polska Chopina. Przewodnik po miejscach związanych z pobytem kompozytora (Warszawa 2007); wersja angielska: Chopin's Poland. A guidebook to places associated with the composer, tłum. i red. John Comber (Warsaw 2008), wersja hiszpańska: La Polonia de Chopin. Guía ilustrada de los lugares relacionados con el compositor, tłum. José Andrés Albán Juárez (Varsovia 2011). Książka Adolphe Gutmann - ulubiony uczeń Chopina (Warszawa 2013), jest zapowiedzią dysertacji doktorskiej pisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Poniatowskiej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ewa Sławińska-Dahlig jest ponadto autorką kilkudziesięciu artykułów popularno-naukowych, których tematyka koncentruje się wokół tematyki chopinowskiej oraz folkloru muzycznego regionów Polski środkowej.

Ewelina Zawiślak

W 2004 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Łodzi pod kierunkiem prof. Antoniego Wierzbińskiego. W latach 2003-2004 studiowała w Franz Doppler Institute w Budapeszcie w klasie prof. Jánosa Bálinta. Uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych kursach mistrzowskich. Otrzymała tytuł „Talent Muzyczny” podczas Tygodnia Talentów w Tarnowie (1995), dyplom finalisty Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej Gaetano Zinetti we Włoszech (2005), III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Austrii (2007), II nagrodę w kategorii duet fletowy na V Międzynarodowym Konkursie na flet solo „Il flauto ricercato”(2016), I nagrodą na VI Międzynarodowym Konkursie na flet solo „Il flauto ricercato” (2018), Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Artystycznym „INTERSTELLAR” na Ukrainie (2021) oraz potrójną nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Artystycznym „INTERSTELLAR” na Ukrainie (2021). Wyróżniona nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne (2010), Nagrodą Marszałka Województwa Łódzkiego za działalność artystyczną (2011), Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi (2014), Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pełną oddania pracę pedagogiczną (2015), nagrodą indywidualną I stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie (2017 i 2018), Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2019), stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020). Koncertuje jako solistka i kameralistka w Polsce i za granicą – w Austrii, Szwajcarii, we Włoszech, na Węgrzech, w Niemczech, Chinach, Norwegii, na Słowacji i Ukrainie. Współpracowała z Tarnowską Orkiestrą Kameralną i orkiestrą Polish Camerata. Obecnie jest członkiem Polish Modern Orchestra. Jest współzałożycielką wielu zespołów: Flash Flutes, Mellow Five, Polskie Trio Fletowe, E&E, Empiria Trio, Tenerezza oraz założycielką Orkiestry Fletowej Akademii Muzycznej w Łodzi, z którą otrzymała w 2019 roku brązowy medal w kategorii „premiera fonograficzna” za płytę Fletowe impresje przyznany przez Global Music Awards w USA. Uczestniczyła w wielu nagraniach. Prowadzi kursy mistrzowskie i warsztaty metodyczne. Zainicjowała Łódzkie Warsztaty Fletowe Musica Legata, Spotkania fletowe Young LIVE online, Międzynarodowy Letni Kurs Mistrzowski dla Instrumentów Dętych, Międzynarodowy Konkurs na Flet Solo „Il Flauto Ricercato”, Polski Kongres Fletowy, Międzynarodowe Sympozjum dla Instrumentów Dętych, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Musica Perpetua”, cykl koncertów Łódzcy artyści i kompozytorzy Łodzianom „Muzyka Obiecana”, Wirtualny Festiwal „Musica Legata”, cykl koncertów „Revertimini ad fontes” i inne. Współpracuje z łódzkim wydawnictwem MERAKEL, zajmując się redakcją merytoryczną partii fletu i fortepianu najnowszych utworów polskich kompozytorów. Obecnie rozwija swoje kompetencję poprzez aranżowanie i tworzenie kompozycji z udziałem fletu. Od 2002 roku jest muzykiem Filharmonii Łódzkiej, a od roku 2004 pedagogiem w Akademii Muzycznej w Łodzi, w której od roku 2019 zatrudniona jest na stanowisku prof. AM w klasie fletu. W 2018 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego oraz została kierownikiem Katedry Instrumentów Dętych. Od roku 2019 jest prezesem Fundacji „Muzyka do Potęgi”, której celem jest działalność artystyczna, kulturalna, naukowa i edukacyjna.

Alina Adamski

Coloratura soprano Alina Adamski got her PhD in 2020 in Academy of Music in Łódź, under supervision of Prof. Krystyna Rorbach. She completed her MA studies in voice at the Academy of Music in Lodz and also studied at the Conservatorio di Musica F. Venezze i Rovigo, Italy. She was also a member of Opera Academy of the National Opera Theatre in Warsaw, where she was studying with Eytan Pessen.  In 2018 she took part in The International Meistersinger Akademie (IMA) in Neumarkt. She participated in the Young Singers Project at the Salzburger Festspiele in 2017, where she performed in Der Schauspieldirektor. 

Performances 2020/2021 were suppose to include: W. A. Mozart - Die Entführung aus dem Serail - Konstanze - in Oper Frankfurt, R. Wagner – Ring Cycle – Waldvogel in Royal Festival Hall, London (cond. Vladimir Jurowski), L. van Beethoven - 9th Symphony with Philarmonie Salzburg.

2020/2021 includes also: W. Mozart - Requiem - Opole Philharmonic, W. A. Mozart - Die Entführung aus dem Serail - Konstanze - in Irish National Opera, Gerd Kühr / Hans-Ulrich Treichel - Paradiese in Oper Leipzig.

Performances  2019/2020 included: H. Lachenmann - Das Mädchen mit den Schwefelhölzern in Opernhaus Zürich, G. Verdi – Aida – High Priestess in Opole Philharmonic; 2020: R. Wagner – Siegfried – Waldvogel in Royal Festival Hall, London (cond. Vladimir Jurowski), G. Verdi – Rigoletto – Gilda in Oper Frankfurt.

In 2018/2019 she performed at the Salzburger Festspiele in Adriana Lecouvreur with Anna Netrebko and Anita Rachvelishvili, sung Sandrina in La finta giardiniera and world premiere of Last Call by Michael Pelzel, both at the Opernhaus Zürich.

In November 2017 she took part in the ‘Leading opera voices of the world’ concert at the Bolshoi Theatre, in Moscow and in the 2017/18 season she has performed Sandrina in La finta giardiniera, Atala in Offenbach’s Häuptling Abendwind, Rumpelwicht in Arnecke’s Ronja Räubertochter and Maria Bellacanta in Hexe Hillary geht in die Oper.   

She has performed the role of Queen of the Night at the Grand Theatre, Poznan and at the National Opera Theatre, Warsaw.

Piotr Cłapiński

Pianista - kameralista, pedagog, w 2010 r. ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie ad. Tomasza Bartoszka oraz uzyskał dodatkowe kwalifikacje w zakresie kameralistyki w klasie prof. Krystyny Hussar-Moczulskiej.

Dwukrotnie otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wyróżniające osiągnięcia w nauce oraz Stypendium Artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego za szczególne osiąnięcia artystyczne i Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego za szczególne osiągnięcia związane z edukacją.

W 2010 r. został zatrudniony w PSM I st. im. K. Szymanowskiego w Kole oraz w macierzystej uczelni, gdzie na stałe związany jest z Wydziałem Wykonawstwa Instrumentalnego.

Jako kameralista występował m. in. z takimi wykonawcami jak: prof. Meyrick Alexander (Guildhall School of Music and Drama), prof. Jason Bergman (University of North Texas College of Music), prof. Frits Damrow (Zürich University of the Arts), prof. José Cháfer Mompó (Spain), prof. Igor Cecocho, prof. dr hab. Sławomir Cichor, dr hab. Konrad Boniński

Jego uczniowie oraz studenci zajmują nagrody na licznych konkursach ogólnopolskich oraz międzynarodowych. On sam zdobywa nagrody za wyróżniający akompaniament na konkursach.

Od 2017 r. zatrudniony w PSM I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie, w której pełni funkcję Kierownika Sekcji Instrumentów Klawiszowych.

W 2018 r. obronił rozprawę doktorską „Kolorystyka jako konstytutywny element kształtujący interpretację dzieła muzycznego na przykładzie wybranych utworów Francisa Poulenca” napisaną pod kierunkiem prof. Cezarego Saneckiego i uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej, w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka.

Iwona Blacha

Związana z PSM I i II st. W Kutnie początkowo jako uczeń, a od 1991 jako nauczyciel klasy skrzypiec. Od 2019 r pełni funkcje kierownika sekcji instrumentów smyczkowych i gitary. Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie skrzypiec prof. Tomasza Bartosiaka. 

W latach 1994-2014 związana z Orkiestrą kameralną Polish Camerata, z którą jako koncertmistrz II skrzypiec zagrała m.in. cykl koncertów z Wandą Wiłkomirską, Michałem Grabarczykiem czy Włodkiem Pawlikiem. Jako muzyk doangażowany przez wiele lat współpracowała z Filharmonią Łódzką. 

Certyfikowany nauczyciel skrzypiec metodą Suzuki z V najwyższym stopniem oraz akredytacją European Suzuki Association. Posiada licencję I stopnia Music Mind Games - kreatywnej metody kształcenia słuchu.  

Jej wielką pasją jest praca metodą suzuki z najmłodszymi dziećmi, którą realizuje prowadząc w Łodzi Studio Muzyczne SMYKI. Organizatorka ogólnopolskich warsztatów skrzypcowych Łódzkie Spotkania Dzieci Suzuki, podczas których na scenie występuje ponad setka młodych adeptów gry na skrzypcach. 

W 2016 r. otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”